1. Introductie

Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de website (inclusief maar niet beperkt tot www.ngahr.com en elke andere ongelimiteerde lijst van domeinadressen) van Northgate Information Solutions Limited met inbegrip van zijn dochterondernemingen en filialen (hierna ‘NGA’, ‘we’ , ‘wij’ of ‘ons’ te noemen) overeenkomstig de hierin vastgestelde bepalingen. Onder gebruik van onze website valt het openen, bekijken of registeren om onze site te gebruiken. Door het gebruiken van de website bevestigt de gebruiker (‘u’), dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u instemt met het voldoen aan deze voorwaarden. U stemt er ook mee in dat de manier waarop u de website gebruikt geen wet en/of regels schendt.

De website www.ngahr.com en alle domeinadressen worden beheerd door de onderneming Northgate Information Solutions Limited , geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 6442582, geregistreerd in Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4NW.

2. Privacy en Veiligheid

Ons Privacybeleid beschrijft op welke voorwaarden we gebruik maken van informatie die u ons biedt. Door onze website te gebruiken stemt u overeenkomstig het Privacybeleid in met een dergelijke gebruikmaking en u waarborgt dat de data die u ons verstrekt, accuraat is. Ook hebben we het Cookiebeleid opgesteld waarin informatie over de cookies op onze site wordt gegeven. Door onze website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van cookies zoals staat beschreven in het Cookiebeleid.

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander gegeven dat onderdeel uitmaakt van onze veiligheidsprocedure kiest of verkrijgt, dient u deze gegevens zo vertrouwelijk mogelijk te behandelen en mag u ze niet aan derden verstrekken. Toegang tot en gebruik van wachtwoordbescherming van de website is uitsluitend beperkt tot geautoriseerde gebruikers. We zijn gerechtigd om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, door u gekozen of door ons aan u verstrekt, op enig moment onbruikbaar te maken indien u naar onze mening in alle redelijkheid tekortgeschoten bent in de naleving van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of als we redelijke verdenking hebben dat er inbreuk gemaakt is op de veiligheid.

De veiligheid van informatie die via het internet wordt verspreid is niet gegarandeerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van een wachtwoord, gebruikersidentiteit of andere vorm van verificatie bij het krijgen van toegang tot het wachtwoord.  

We geven geen enkele garantie dat onze website veilig of vrij van bugs of virussen is. U bent verantwoordelijk voor het gebruiken van uw eigen antivirus software.

U mag onze site niet misbruiken door er bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadwillig of technologisch schadelijk materiaal op te introduceren. U mag niet proberen om zich niet-geautoriseerde toegang te verschaffen tot onze website, de server waarop onze site wordt opgeslagen, of elke server, computer of database verbonden aan de site. U mag op geen enkel manier onze website aanvallen. Bij schending van deze bepaling pleegt u een strafbaar feit. We zullen ieder soort schending melden aan de betreffende wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met deze autoriteiten door hen uw identiteit bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending eindigt uw recht om onze site te gebruiken met onmiddellijke ingang.

3. Toegang en gebruik

Toegang tot en gebruik van onze site is gratis. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle voor u noodzakelijke maatregelen teneinde toegang te hebben tot onze site. U dient onze website niet te gebruiken op enige manier die schade aan de website veroorzaakt, of kan veroorzaken, of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website verhindert; of op enige onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze, of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U dient onze website niet te gebruiken om enig materiaal dat bestaat uit (of is gelinkt naar) kwaadaardig computersoftware (e.g. spyware, computer virus en andere) te kopiëren, bewaren, verstrekken, zenden, publiceren of verspreiden.

U stemt er mee in om de informatie op de website niet te veranderen, verplaatsen, aan te vullen, wissen of anderszins te manipuleren. Ook verklaart u de software, auteursrechtelijk en/of met een handelsmerk beschermd materiaal, bedrijfsgeheimen of andere gevoelige informatie op de website niet te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen, te demonteren of onwettelijk te gebruiken of te reproduceren.

4. Beperkte garantie

We garanderen niet dat onze website, of enige content op de website, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen alle delen of welk deel van onze website dan ook zonder aankondiging opheffen, terugtrekken, beëindigen of veranderen. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat onze site enige tijd of tijdens een bepaalde  periode niet beschikbaar is.

Wij geven geen garantie voor de volledigheid of de nauwkeurigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd; noch kunnen wij verzekeren dat het materiaal dat op de website verschijnt actueel blijft. Informatie en enig ander materiaal dat op de website wordt gepubliceerd wordt “as is” aangeboden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige fouten of gebreken in de content van deze website. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij alle verklaringen, expliciete of impliciete garanties en voorwaarden inclusief garanties zonder beperking, garanties van verkoopbaarheid, enige garanties betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en inbreuk op enige wet of verordening. Daarnaast, en zonder beperking, bieden we geen toezeggingen of garanties dat deze website zonder onderbrekingen, op tijd, veilig of foutloos zal zijn. Dientengevolge begrijpt u en stemt u er in toe dat als u materiaal, informatie, producten, software, programma’s of diensten download, u dit naar eigen goeddunken en op eigen risico doet en dat u zelf verantwoordelijk bent voor enige schade die dit tot gevolg heeft, inclusief het verlies van data of schade aan uw eigen computersysteem.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

We zijn eigenaar van of gelicentieerd voor de informatie en materialen die op onze website gepubliceerd staan. De information en materialen zijn beschermd door copyrightwetten, handelsmerken en intellectueel eigendomsrecht.

U mag pagina’s van onze website voor uw persoonlijk gebruik bekijken, samenvattingen downloaden en uitprinten, behoudens de hieronder en elders in deze gebruiksvoorwaarden gegeven bepalingen.

Dientengevolge mogen gebruikers materiaal van deze website niet veranderen, aanpassen, elders publiceren, verspreiden, verkopen, in sublicentie geven, in het openbaar vertonen, publiceren, gebruiken om er afgeleid werk van te maken of materiaal op onze website voor commerciële of openbare doelen exploiteren.

U mag de handelsmerken, logo’s en dienstmerken niet gebruiken voor enig ander doel zonder dat u daar van ons schriftelijke toestemming voor verkregen hebt.

6. Informatie gepubliceerd op de website en via Links

De op onze website verstrekte informatie en materiaal dient als algemene informatiebron. Het is niet bedoeld als advies waaraan u rechten kunt ontlenen. We adviseren u om professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u actie neemt of achterwege laat op basis van de content van onze website. Weest u zich er van bewust dat sommige informatie verstrekt is door derden en dat we dientengevolge de nauwkeurigheid van de gegeven informatie niet kunnen garanderen.

Links naar websites van derden worden enkel ter informatie gegeven. We accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige informatie die is gepubliceerd op enige website van derden. Bovendien leggen we geen verklaringen af of geven we enige garantie betreffende de kwaliteit van enig product of dienst op dergelijke websites. We zijn geen partij in enige transactie die u aangaat met derde partijen, zelfs als u een dergelijke partij leert kennen door het gebruik van een link van onze website.

Alle links van derden naar deze website zouden schriftelijk door ons moeten worden bevestigd. Als aanvullende voorwaarde voor het linken naar deze site geldt, dat u er in toestemt dat we op ieder moment en zonder toelichting de link mogen verwijderen. In een dergelijk geval stemt u er mee in om onmiddellijk alle links naar deze website te verwijderen en te stoppen met het gebruik van enig handelsmerk van ons.

7. Beperking van Aansprakelijkheid

In de mate waarin wettelijk toegestaan zullen we onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk zijn voor enig door u geleden verlies of schade, inclusief enige gevolgschade, indirecte, directe of speciale schade (zoals maar niet beperkt tot derving van winst, omzet, gebruik, verlies van verwachte besparingen, verlies van business, goodwill, verlies van commerciële kansen, interruptie, verlies van informatie, programma’s of data), hetzij in contract, onrechtmatige daden (inclusief nalatigheid), inbreuk op een wettelijke plicht of anderszins, ook als dit kan worden voorzien, voortkomt uit of in verband staat met: gebruik van, of gebrek aan de mogelijkheid om onze website te gebruiken, gebruik van of vertrouwen op enige content afgebeeld op onze website en in het algemeen de overdracht en communicatie van informatie door het internet.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal: (a) uw aansprakelijkheid voor overlijden of voor persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten; (b) uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding beperken of uitsluiten; (c) uw en onze aansprakelijkheid op enige manier die niet is toegestaan door het toepasselijk recht beperken of uitsluiten.

8. Variatie

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden op onze website.

9. Beëindiging

De niet-nakoming van de gebruiksvoorwaarden die beschreven worden in deze Gebruiksvoorwaarden of in enig ander document dat op onze website is gepubliceerd zal leiden tot een automatische beëindiging van enig recht dat u is toegekend, zonder voorafgaande kennisgeving.

10. Recht en rechterlijke bevoegdheid

Deze gebruiksvoorwaarden zullen beheerst worden door en geïnterpreteerd worden door de Engelse wet, en enig geschil in relatie tot deze gebruiksvoorwaarden wordt onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in England en Wales.

11. Handelsmerken

Een lijst van onze geregistreerde en aanvragen voor handelsmerken en diensten is op verzoek beschikbaar.

12. Neem Contact met ons op

Vult u alstublieft het contactformulier in om contact met ons op te nemen.

Dank u voor uw getoonde interesse en het bezoeken van onze website.

 

Lijst van domeinnamen

www.ngahr.com.ar
www.ngahr.com.au
www.ngahr.at
www.ngahr.be
www.ngahr.com.br
www.ngahr.ca
www.northgatearinso.cn
www.ngahr.dk
www.ngahr.fi
www.ngahr.fr
www.ngahr.de
www.ngahr.hk
www.ngahr.hu
www.ngahr.in
www.ngahr.ie
www.northgatearinso.co.il
www.ngahr.it
www.northgatearinso.jp
www.ngahr.lu
www.northgatearinso.my
www.ngahr.com.mx
www.ngahr.ma
www.ngahr.nl
www.ngahr.co.nz
www.ngahr.ph
www.ngahr.pl
www.northgatearinso.pt
www.ngahr.ru
www.ngahr.sg
www.ngahr.co.za
www.ngahr.es
www.ngahr.se
www.ngahr.ch
www.ngahr.com
www.ngahr.co.uk